Předpisy

Mgr. Michaela Štefková, DiS.  |   1207x  |  

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění,

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění,

Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění, Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Logo MŠ Přímá
Skutečně zdravá škola