Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Mgr. Michaela Štefková, DiS.  |   5955x  |  

24. 4. 2024 se bude konat den otevřených dveří:
8:00 - 11:30h. den otevřených dveří  |  14:30 - 16:00h. Prima hrátky


Zápisy proběhnou:

14.5.2024 – 15.5.2024

14.5.2024 od 9:00 – 16:00h.   11:30 - 12:00h. obědová pauza

15.5.2024 od 9:00 – 12:00h.

Do mateřské školy jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti od 2 do 6 let.

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2024 PĚTI LET. 

Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání mateřské škole:

  • žádost o přijetí (formulář níže nebo v sekci "Úřední deska", položky "Dokumenty MŠ")

nezbytnými přílohami žádosti jsou

  • rodný list dítěte
  • lékařské potvrzení o očkování dítěte

Pokud si žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nemůžete vytisknout, můžete si ji vyzvednou v MŠ v termínu 24. 4. 2024.

Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání. Dítě nastupující povinnou předškolní docházku, narozené do 31. 8. doloží vyšetření dětského lékaře o zdravotní způsobilosti.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vč. příloh) doručí zákonný zástupce mateřské škole jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou,
  • osobním podáním v MŠ

Přijetí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle platných kritérií (níže).

Do 27. 5. 2024 bude zveřejněn na webu MŠ, v MŠ seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, a to pod přidělenými registračními čísly.

V termínu 30. a 31. 5. 2024 v době od 13:00 – 16:00 si zákonní zástupci vyzvednou u ředitelky mateřské školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je potřeba doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Děti s odloženou školní docházkou doloží při zápisu do MŠ rozhodnutí ředitele/ky ZŠ o odkladu povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Děti s jiným než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako státní občan ČR a pokud jsou:

– státním občanem jiného členského státu EU,

– rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU,

– osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného členského státu EU,


Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (pokud nebude naplněna kapacita MŠ).

Při vlastním zápisu dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.
Bc. Monika Šotkovská, Ředitelka MŠ

Soubory ke stažení

evidencni_list__.pdf
(pdf, 50kb)
Stáhnout
formular_zadost_o_prijeti.pdf
(pdf, 48kb)
Stáhnout
kriteria 2023-2024.pdf
(pdf, 442kb)
Stáhnout
zadost o prijeti k predskolnimu vzdelavani od 1.9.2023.pdf
(pdf, 0kb)
Stáhnout
Logo MŠ Přímá
Skutečně zdravá škola